SMK podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r.

Wszyscy-konf

We wtorek, 14 grudnia, na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r.

Strategia stanowi pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego dla Krakowa i jego otoczenia – wyznacza siedem dziedzin współpracy dla piętnastu gmin na najbliższe 10 lat.

Głosowanie w sprawie przyjęcia dokumentu poprzedziły wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwa Małopolskiego oraz środowiska naukowego, wspierającego proces powstawania Strategii.

Strategia Metropolii stanowi pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego. Jerzy Muzyk – wiceprezydent, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w wystąpieniu otwierającym obrady mówił: – Przyjmujemy wspólną strategię aktywnego działania w istniejących warunkach prawnych. Zdajemy sobie sprawę, że wyzwania stojące przed Metropoliami nie będą czekać na odpowiednie przepisy i musimy zorganizować się oddolnie dla dobra i zrównoważonego rozwoju całego obszaru. Ogromnie cieszy mnie fakt, że ta kadencja samorządowa przynosi rozstrzygnięcia dotyczące przyszłego kierunku współpracy metropolitalnej, która jest jednym z fundamentów wdrożenia strategicznej wizji rozwoju miasta Krakowa, jako nowoczesnej i inteligentnej Metropolii, współtworzonej przez mieszkańców.

Strategia „Metropolia Krakowska 2030”

Ścieżkę zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej stanowi „Strategia Metropolia Krakowska 2030”. Jej podział na 7 dziedzin współpracy stanowi podstawę działań w poszczególnych obszarach. Projekt dokumentu powstał w sposób partycypacyjny, z wykorzystaniem metody Design Thinking, czyli twórczego rozwiązywania problemów, zorientowanego na potrzeby głównych odbiorców, a także idei zarządzania przez cele.

Mierząc się z perspektywą kolejnych wyzwań, które przyniesie w przyszłości rzeczywistość, na czele z tymi, które związane są z postępującym kryzysem klimatycznym, powstała Strategia Metropolia Krakowska 2030, która stanowi przygotowanie do budowy obszaru metropolitalnego, który będzie odporny i adaptowalny, a przede wszystkim przyjazny środowisku i bogaty kapitałem swoich mieszkańców.

Podstawą opracowania wspólnych ram działania – Strategii Metropolia Krakowska 2030 – były wspólnie realizowane projekty, w tym aktywna działalność na rzecz poprawy jakości powietrza.  – Doświadczenia wspólnej walki o poprawę jakości powietrza pokazały jak ważna jest współpraca. Dlatego postanowiliśmy opracować wspólną Strategię Metropolia Krakowska 2030, która wyznacza cele współpracy między gminami na kolejne 10 lat.  Liczymy na to, że Strategia usprawni współpracę oraz  pozwoli nam skutecznie ubiegać się o środki z funduszy europejskich i krajowych – mówi Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów, wiceprezes zarządu SMK.

(…) Gminom Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, dotychczasowa, kilkuletnia współpraca pokazała realną wartość wspólnego działania i spójnego myślenia o rozwoju. Na bazie tych doświadczeń oraz silnego przekonania o wyższości współpracy nad działaniem w pojedynkę, budujemy tę strategię. Strategię ludzką i przystępną.

Deklarujemy współpracę!

Potwierdzeniem woli współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej było złożenie deklaracji poparcia przez sygnatariuszy.

Działania wymagają współpracy wielu podmiotów, dlatego dziś podpisujemy deklarację poparcia idei zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej i wszystkich, którzy będą chcieli nam pomagać zapraszamy do jej podpisania. Wszystko po to, aby w tym miejscu świata, jakim jest Metropolia Krakowska, żyło się nam wszystkim dobrze. Chcemy, by mieszkańcy obszaru żyli w nowoczesnej,  europejskiej metropolii oferującej im możliwości wszechstronnego rozwoju. By żyli w Metropolii możliwości – mówi Jerzy Muzyk.

Treść deklaracji:

My, sygnatariusze niniejszej deklaracji, wyrażamy nasze poparcie dla idei współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej. Świadomi skali wyzwań jakimi będą: osiągnięcie neutralności klimatycznej, stawienie czoła procesowi transformacji cyfrowej i energetycznej, zapewnienie odpowiedzi na postępujące procesy demograficzne i migracyjne oraz odpowiedzialny wzrost gospodarczy obszaru, sprzyjający włączeniu społecznemu, głęboko wierzymy, że wielostronna i wielosektorowa współpraca na rzecz rozwoju Metropolii Krakowskiej jest nam niezwykle potrzebna. Jesteśmy przekonani, że dzięki wdrażaniu zintegrowanego  i  innowacyjnego podejścia, ukierunkowanego na rozwiązywanie ponadlokalnych wyzwań, zapewniony zostanie stabilny i zrównoważony wzrost obszaru. Z pełną świadomością różnic i podobieństw zaangażowanych partnerów, będziemy dążyć do tego, by z możliwości życia, pracy czy prowadzenia biznesu w dynamicznie rozwijającym się obszarze metropolitalnym, mógł korzystać każdy.  Chcemy zbudować obszar metropolitalny, który będzie odporny i adaptowalny, a przede wszystkim przyjazny środowisku oraz bogaty kapitałem swoich mieszkańców. Dostrzegamy, iż rozwój Metropolii Krakowskiej jest naszą wspólną szansą, a powodzenie wdrożenia jej wizji rozwoju zależy od zaangażowania nas wszystkich. Jesteśmy przekonani, że dzięki istniejącej sile współpracy i sprawnej koordynacji, posiadamy odpowiedni potencjał, aby wspólnie odpowiedzieć na stojące przed nami wyzwania.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Metropolia Krakowska tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 15 stowarzyszonych w nim gmin – Krakowa i otaczających go 14 gmin. Głównym celem stowarzyszenia jest zacieśnianie współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów i wykorzystywania potencjałów gmin Metropolii Krakowskiej, z poszanowaniem ich indywidualnej specyfiki i odrębności. Stowarzyszenie realizuje szereg projektów w 7 obszarach działania: inteligentne zarządzanie, mobilność, środowisko i przestrzeń, gospodarka, kultura czasu wolnego, edukacja i usługi społeczne.

Zapraszamy do lektury Magazynu Metropolitalnego[1]: KLIKNIJ TUTAJ.


[1] Na łamach specjalnego wydania Magazynu Metropolitalnego zaprezentowane zostały zarówno cele dokumentu, jak i wizja jego wdrożenia, o której opowiadają gospodarze obszaru, zarządzający jednostkami wchodzącymi w skład Metropolii Krakowskiej.