Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Bez nazwy-1

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zabierzów, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzów reprezentowana przez Wójta; tel.: (12) 283 07 00; fax: (12) 285 21 09, strona internetowa: https://www.zabierzow.org.pl/; adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, Kingą Seweryn na adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl oraz na adres siedziby Administratora.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu załatwienia Państwa sprawy poprzez zadania własne oraz zlecone.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:1)      przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z instrukcją archiwalną;

2)      przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy

3)      do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:1)       dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

2)       sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

3)       ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,

4)       usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania,

5)       przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,

6)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

8)       wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. a-e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a-d, h-j RODO w zw. z:

  • Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
  • ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
  • ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
  • ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Statut Gminy Zabierzów;
  • aktów wykonawczych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.