Zmiany w przepisach dotyczących opłaty za śmieci

Informujemy, iż 6 września 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wspomniana nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Do najważniejszych należą:

  • POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Wprowadzenie obowiązku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, pozostałości z segregacji).

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

W przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (tj. w wysokości nie niższej niż dwukrotna i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy za odpady zbierane w sposób selektywny).

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas prowadzili na swojej nieruchomości wyłącznie nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do:

-  zmiany sposobu gromadzenia odpadów poprzez wprowadzenie właściwej ich selekcji (na 5 frakcji),

- złożenie w Urzędzie Gminy Zabierzów nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych, co bezpośrednio wpłynie na zmianę wysokości deklarowanego dotychczas  zobowiązania z tytułu opłaty – zmianie ulega stawka tej opłaty.

  • NOWE TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

Zmiana terminu składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest  obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, w którym właściciel nieruchomości składa deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

  • NOWA RANGA ZAWIADOMIENIA

Zawiadamianie właścicieli nieruchomości o zmianie wysokości obowiązującej stawki

Zmienia się ranga zawiadomienia o zmianie wysokości obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas zawiadomienie miało charakter informacyjny. Obecnie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oprócz funkcji informacyjnej będą mogły stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a w rezultacie – w przypadku zalegania zobowiązanego z płatnością opłaty – do wszczęcia postępowania  egzekucyjnego.

  • KARY ZA NIESKŁADANIE DEKLARACJI

Wprowadzenie przepisów karnych w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej i każdej kolejnej (w przypadku zmiany danych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o  wykroczenia.

 

Informacja pod numerem 12 283 07 58 i w pok. 0.26 w UG Zabierzów na parterze.