Strategia Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2007-2013

Strategia Rozwoju Gminy to długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju Gminy i przyjmujący takie kierunki oraz priorytety działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Ustalenia zawarte w Strategii Rozwoju stanowią podstawę do prowadzenia przez władze Gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń koncentrują się działania władz samorządowych, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców Gminy oraz tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego. Strategia Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2007-2013 została przyjęta Uchwałą Nr XIII/79/07 Rady Gminy Zabierzów z dnia 14 września 2007 r.

Pliki do pobrania