Współpraca polsko-amerykańska

Współpraca zapoczątkowana została wizytą Lloyda Halverson wiosną 2002 roku. Lloyd Halverson pełnił wówczas i pełni nadal funkcję City Manager miasta Camas. Stanowisko to nie ma odpowiednika w Polsce. Jest to manager, zajmujący się zarządzaniem miastem, ale nie podejmujący strategicznych decyzji. Wiele decyzji bieżących również nie jest podejmowanych przez niego lub też są uzgadniane z burmistrzem miasta. City manager nie jest wybierany, ale zatrudniany – jest to stanowisko niepolityczne. Burmistrz miasta pełni funkcję niejako społecznie, jest wybierany w wyborach bezpośrednich i jest równocześnie przewodniczącym rady miejskiej ( w Camas liczy ona 7 osób). Camas to nieduże miasto, liczące ok. 14 tys. mieszkańców, położone w stanie Washington. Posiada dobrze rozwinięty przemysł hi-tech.

Historia kontaktów i działań:
Marzec 2003 r.
- study tour do USA przedstawicieli trzech gmin: Morawicy, Krapkowic, Zabierzowa na zaproszenie miasta Camas. Wizyta rozpoczęła się w Chicago, gdzie delegacja przebywała na zaproszenie Konsula RP Pana Franciszka Adamczyka.
Wizyta na Zachodnim Wybrzeżu rozpoczęła się od udziału w sympozjum ICMA w Tacoma koło Seattle, gdzie mieliśmy okazję przedstawić na jednym ze spotkań demokratyczne przemiany w Polsce oraz rozwój samorządu lokalnego.
W trakcie wizyty prezentowaliśmy rozwój samorządu lokalnego w Polsce, głównie jednak nasze gminy. Miało to miejsce w Camas oraz w Hillsboro na spotkaniach z władzami miast oraz z różnymi grupami społecznymi oraz biznesowymi.

Rok 2004 – wiosna. Wizyta delegacji amerykańskiej z Hillsboro oraz z Camas.

Wśród gości byli burmistrzowie obu miast. Goście odwiedzili wszystkie trzy gminy.
Głównym punktem programu było podpisanie Umowy współpracy.

Uroczyste podpisanie Umowy pomiędzy miastami i gminami:

 • Camas
 • Hillsboro
 • Krapkowice
 • Morawica
 • Zabierzów

nastąpiło w dniu 2 maja 2004 roku. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Konsul Generalny USA w Krakowie, Ken Fairfax.

Rok 2005 – zrealizowano wspólnie następujące projekty:

 • Seminarium „Rola lokalnych samorządów w rozwoju ekonomicznym i gospodarczym regionu” – lipiec 2005 w Krapkowicach. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele partnerskich miast amerykańskich oraz goście z Czech i Niemiec.
 • Wystawa prac Ulrike Halverson – malarstwo i Sharon Kalinowski- indiański patchwork w Zabierzowie
 • Summer English Camp w Morawicy (idea, organizacja omówiona w dalszej części)

Rok 2006 – wspólne projekty i wydarzenia:

 • Spotkanie przedstawicieli gmin partnerskich z Ambasadorem USA w Warszawie, P. Victor Ashe. Pan Ambasador wyraził poparcie dla naszej współpracy, szczególnie dla obozu językowego (przedstawiciele ambasady uczestniczą w uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia obozu, podnosząc jego rangę)
 • Teachers’ Workshop w Zabierzowie – lipiec 2006 r. Warsztaty prowadzone przez nauczycieli amerykańskich dla polskich nauczycieli języka angielskiego
  Summer English Camp w Morawicy
 • Wystawa prac (malarstwo, rysunki) dzieci z Gminy Zabierzów w Camas (wiosna)
 • Wystawa prac dzieci z Camas w Zabierzowie (jesień)

Rok 2007 – podjęte przedsięwzięcia:

 • Spotkanie w Zabierzowie przedstawicieli gmin partnerskich – marzec 2007 r. (Gmina Krapkowice – Wiceburmistrz Romuald Haraf, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Krapkowicka w Zjednoczonej Europie Krystian Klemens, koordynator współpracy międzynarodowej Jolanta Myśluk; Gmina Morawica – Wójt Marian Buras, Sekretarz Anna Kowalska; Gmina Zabierzów – Wójt Elżbieta Burtan, Zastępca Wójta Wojciech Burmistrz, Skarbnik Piotr Budziak). Efektem spotkania było podpisanie umowy o wspólnym przygotowania letniego obozu językowego. Umowa obejmuje równe finansowanie kosztów obozu, na jego organizację każda gmina ze swojego budżetu przeznacza kwotę 5 tys. zł
 • Teachers’ Workshop w Zabierzowie – 3-6 lipca 2007 r.
 • Summer English Camp w Pokrzywnej – 40 km od Krapkowic (Góry Opawskie) – 8-21 lipca 2007 r.
 • Seminarium (konferencja) w Morawicy
 • Study tour do USA (wrzesień)

Rok 2008 – podjęte przedsięwzięcia:

 • Spotkanie w Morawicy przedstawicieli gmin partnerskich – maj 2007 r. efektem spotkania było podpisanie umowy o wspólnym przygotowania letniego obozu językowego. Umowa obejmuje równe finansowanie kosztów obozu, na jego organizację każda gmina ze swojego budżetu przeznacza kwotę 5 tys. zł
 • Summer English Camp w Pokrzywnej – 40 km od Krapkowic (Góry Opawskie) – 1-17 lipca
 • Teachers’ Workshop w Morawicy – 18-19 lipca 2008 r.

Summer English Camp
Letni Obóz Języka Angielskiego organizowany jest od 2005 roku. Przez pierwsze dwa lata odbywał się w Morawicy. Natomiast 2007 r. organizatorem obozu jest Gmina Krapkowice – Stowarzyszenie „Wspólnota Krapkowicka w Zjednoczonej Europie”.
Naukę na obozie prowadzą nauczyciele amerykańscy – native speakers z Camas i Hillsboro. Uczą bezpłatnie. Nasze gminy zapewniają im zakwaterowanie i wyżywienie. Zapewniamy im również pobyt i zwiedzanie w Polsce przed lub po obozie. Krótkie „wakacje” w Polsce traktujemy jako swego rodzaju formę odwdzięczenia się za ich starania (oprócz czasu poświęconego naszym uczniom nauczyciele muszą sami postarać się o środki na pokrycie kosztów podróży lub pokryć je z własnej kieszeni).
W roku 2005, 2006 i 2008 przyjechało czworo nauczycieli oraz dwoje pomocników (uczniów high-school). W roku 2007 – nauczycieli było sześcioro, do pomocy mieli dwoje uczniów
Nauka odbywa się wyłącznie w języku angielskim, zajęcia są bardzo urozmaicone, a nauczyciele świetnie integrują się z młodzieżą uczestnicząc w zajęciach po lekcjach.
Opinie młodzieży o obozie są bardzo dobre, większość uczestników obozu chciała w nim uczestniczyć ponownie.
Liczba uczestników obozu – 60 uczniów, po 20 z każdej gminy. Gminy, w ramach swojej „puli”, miały prawo skierować na obóz ucznia z miasta partnerskiego. W 2007 r. Gmina Zabierzów zaprosiła i sfinansowała pobyt na obozie dwojga uczniów z partnerskiego miasta Hrustin na Słowacji. Również Gminy Krapkowice i Morawica zapraszają dzieci z partnerskich gmin w Czechach oraz Niemczech.
Wiek uczestników: 16-19 lat ze znajomością języka angielskiego pozwalającą na porozumienie się z native speaker’em.
Nabór prowadziła każda gmina oddzielnie, przy czym obowiązywał jednolity test sprawdzający znajomość języka angielskiego.
Odpłatność za obóz wynosiła: w 2005 r – 630 zł, w latach 2006-2008 – 760 zł (pokrycie wyłącznie zakwaterowania i wyżywienia).
Gminy pokrywały koszty opiekunów (po 1 z każdej gminy), transportu, różnych imprez, jak: wycieczki, wyjście na basen (w 2007 i 2008 r. imprezy zostały sfinansowane z przekazanego grantu dla Stowarzyszenia – organizatora obozu).
Teachers’ Workshop
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego to następny projekt realizowany w ramach współpracy gmin i miast partnerskich: Morawica, Krapkowice i Zabierzów ze strony polskiej oraz Camas i Hillsboro ze strony amerykańskiej.
Idea warsztatów zrodziła się w 2005 roku. Po udanym obozie językowym w Morawicy, prowadzonym przez nauczycieli amerykańskich stwierdziliśmy, że spostrzeżenia ich mogą być przydatne dla polskich nauczycieli języka angielskiego. Podczas nauki na Obozie wiedza i umiejętności naszej młodzieży poddane zostały swego rodzaju konfrontacji z żywym, perfekcyjnym językiem angielskim, bo takim przecież posługują się amerykańscy nauczyciele. Chodziło przede wszystkim o wymianę spostrzeżeń na temat skuteczności metod nauczania języka angielskiego. Warsztaty odbyły się w dniach 6 i 7 lutego 2006 roku w SCKiPGZ w Zabierzowie, a gospodarzem była Gmina Zabierzów.
Uczestniczyło w niej 21 nauczycieli polskich (z Zabierzowa, Morawicy i Krapkowic) oraz czterech nauczycieli z Camas, którzy następnie poprowadzili letni obóz językowy w Morawicy koło Kielc. W czasie dwóch dni amerykańscy nauczyciele zaprezentowali swoje metody nauczania języka angielskiego, a także przekazali swoje uwagi po obozie językowym w 2005 roku, co ma w pewien sposób pomóc polskim nauczycielom w dalszej nauce naszych uczniów. Amerykanie zaprezentowali ciekawe metody nauczania, które można by scharakteryzować jako „nauka przez zabawę” – przy czym nacisk jest położony zdecydowanie na umiejętność mówienia.
Nasi nauczyciele również mieli do pokazania ciekawe formy nauczania, które z zaciekawieniem poznawali ich koledzy zza oceanu.
Warsztaty to, jak wspominano wcześniej, jeszcze jedna forma współpracy międzynarodowej zaprzyjaźnionych gmin i miast. Ich organizowanie było możliwe głównie dzięki współdziałaniu różnych osób, które na co dzień zajmują się inną działalnością oraz dzięki wsparciu władz Gminy. Nie sposób również nie wspomnieć o pomocy SCKiPGZ w Zabierzowie, które nie tylko użyczyło pomieszczeń, ale również pomagało w całej „logistyce”.
Projekt organizacji warsztatów został powtórzony w 2007 roku. W zajęciach, które miały miejsce w Gimnazjum w Zabierzowie w dniach od 3 do 6 lipca, wzięli udział, oprócz Amerykanów, również nauczyciele z polskich gmin partnerskich, a także nauczyciel z gminy na Słowacji. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 16 nauczycieli z Polski, 1 – ze Słowacji oraz 5 – z USA. Podczas warsztatów nauczyciele zaprezentowali praktykowane w swoich gminach metody nauczania. Nastąpiła cenna wymiana doświadczeń z dziedziny edukacji, ale również nastąpiła luźna dyskusja na temat kultury, zwyczajów itp.
W 2008 r. warsztaty miały miejsce w Morawicy w dniach od 18 – 19 lipca. Podczas zajęć nauczyciele zaprezentowali praktykowane w swoich gminach metody nauczania. Omawiano optymalne możliwości rozwoju umysłowego, a także dyskutowano nad odkrywaniem nowych metod rozwojowych. Amerykańscy nauczyciele zapoznali polskich nauczycieli z przykładami połączenia wzrokowego i słuchowego uczenia się podczas zajęć lekcyjnych. Nauczyciele pracowali w grupach nad stworzeniem planu zajęć w różnych stylach. Nastąpiła cenna wymiana doświadczeń, sprawdzone przez innych metody nauczania prawdopodobnie zostaną eksperymentalnie wprowadzane w gminach partnerskich.
Pracownicy Referatu ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów oraz koordynator współpracy – Skarbnik gminy Piotr Budziak przygotowali dla amerykańskich nauczycieli program rekreacyjno – turystyczny. Delegacja amerykańskich nauczycieli w czasie wolnym zwiedziła Kraków: Wawel, Bazylikę Mariacką, Kanoniczą, Kazimierz, Rynek, Gminę Zabierzów: Dolinki Krakowskie, stadninę koni huculskich w Nielepicach, UG Zabierzów, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie, Kopalnię Soli w Wieliczce, odbył się również towarzyski mecz w Szkole Podstawowej w Zabierzowie.
Dla sprawnej komunikacji i organizacji poszczególne projekty są prowadzone przez jedną gminę „wiodącą” przy współpracy pozostałych.
Do współpracy każda gmina wyznaczyła koordynatorów, którzy kontaktują się między sobą oraz ze stroną amerykańską. Ze strony Zabierzowa wyznaczony został Piotr Budziak.

Rok 2011-Wizyta delegacji gminy Zabierzów w Camas
W dniach od 8 do 18 kwietnia 2011 r., na zaproszenie władz amerykańskiego miasta Camas w stanie Washington, gościła w USA dziewięcioosobowa delegacja partnerskich gmin: Zabierzów, Morawica i Krapkowice. Gminę Zabierzów reprezentowali: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów Maria Kwaśnik oraz kierownik Referatu ds. Rozwoju i Promocji Małgorzata Tomczyk. Przypomnijmy, iż gminy: Zabierzów, Morawica i Krapkowice od wielu lat prowadzą współpracę z amerykańskimi miastami Camas i Hillsboro. Formalne podpisanie umowy partnerskiej miało miejsce w roku 2004, jednak początki współpracy sięgają roku 2002. Te wieloletnie kontakty owocują realizacją wielu cennych projektów, które służą wzajemnemu poznaniu kultur i tradycji. Niektóre z inicjatyw jak organizacja Letniego Obozu Języka Angielskiego, na stałe zapisały się w rocznym kalendarzu współpracy gmin. Wizyta polskiej delegacji w Camas, była okazją do zapoznania się z zasadami funkcjonowania struktur samorządowych oraz specyfiką amerykańskiej gospodarki. Program wizyty opracowany przez p. Lloyda Halversona – Administratora miasta Camas, obejmujący wizyty i spotkania w wielu ciekawych miejscach i instytucjach, stwarzał możliwość zapoznania się z gminnymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez władze samorządowe na terenie stanów Washington i Oregon. Program rozpoczęła wizyta w Urzędzie Miasta Camas i spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta. Samorządowcy z Polski zapoznali się kompetencjami władz lokalnych, stanowych i federalnych. Następnie zwiedzili miasto, wizytując wybrane instytucje i projekty inwestycyjne: miejscową Fabrykę Papieru, obiekty sportowe i placówki oświatowe, centra logistyczne. Zapoznali się również z zasadami działania służb porządkowych, w tym policji i straży pożarnej. Delegacja zwiedziła również nowoczesną oczyszczalnię ścieków, wybudowaną przez miasto Camas przy znacznym udziale środków zewnętrznych. Obiekt doskonale spełnia dzisiaj swą podstawową funkcję, przynosząc równolegle miastu dodatkowe korzyści w postaci nawozu, jako produktu ubocznego w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Niezwykle miłym i wzruszającym punktem wizyty był dla członków delegacji udział we mszy na zaproszenie proboszcza Katolickiej Parafii Św. Tomasza, po której wierni zorganizowali na cześć gości specjalne spotkanie, podczas którego rozmawiano o Krakowie i Zabierzowie, miejscach kultu oraz uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II. Kolejnym ważnym punktem programu było przywitanie w Publicznej Bibliotece w Camas z udziałem przedstawicieli władz miasta, członków Organizacji Miast Partnerskich Camas, mieszkańców i mediów. Podczas spotkania dokonano oficjalnego przywitania delegacji i prezentacji jej członków. Podziękowania na ręce władz miasta Camas za zaproszenie i organizację wizyty w imieniu polskiej delegacji złożyła Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, która swoim wystąpieniem otworzyła główną cześć spotkania, polegającą na prezentacji polskich samorządów z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. W kolejnych dniach wizyty, delegacja zwiedziła miasto Portland, w granicach którego zlokalizowany jest Międzynarodowy Port Lotniczy. Szczególnie dla samorządowców z gminy Zabierzów, bardzo interesujący okazał się aspekt bliskiej współpracy władz miasta i Portu w zakresie promocji i inwestycji. Może w przyszłości możliwe będzie przeniesienie podobnych wzorców na grunt polski. W gminie Fairview, leżącej nieopodal miasta Portland członkowie delegacji zwiedzili ogromne centrum logistyczne – zatrudniające około 2 000 pracowników – firmę Fedex. Burmistrz Fairview przedstawił także plany realizacji projektu, służącego podniesieniu turystycznej atrakcyjności gminy poprzez adaptację i stałą ekspozycję do celów rekreacyjnych nieczynnego już dzisiaj lotniskowca U.S.S. RANGER CVA. Polska delegacja gościła również w mieście Prosser, położonym w rolniczej części stanu Washington tzw. Dolinie Yakima. Region ten, zamieniający się w okresie letnim w prawdziwą pustynię, słynie z upraw winorośli i produkcji win. Wszystko to jest możliwe dzięki ciężkiej pracy ludzi jak i systemowi irygacji i nawadniania, zasilanym z rzek Yakima i Kolumbia. W Dolinie Yakima delegacja zwiedziła m.in. Centrum Badawcze Washington State’s Agricultural Experiment Station oraz największą w regionie wytwórnię win Columbia Crest Winery. Podczas wizyty omówione zostały również kierunki dalszej współpracy jak również projekty planowane jeszcze w roku bieżącym: • rewizyta polskiej młodzieży w USA w ramach współpracy gimnazjów w Zabierzowie i Camas • Letni Obóz Języka Angielskiego dla młodzieży z partnerskich gmin • Warsztaty Języka Angielskiego dla nauczycieli • wizyta delegacji miasta Camas, pod przewodnictwem p. Lloyda Halversona, zaplanowana w miesiącu maju Współpraca gmin Zabierzów, Morawica i Krapkowice z amerykańskimi miastami Camas i Hilsboro jest wzorcowym przykładem partnerstwa, które mimo odległości, owocuje wieloma cennymi projektami, przynoszącymi korzyści mieszkańcom naszych społeczności i jest doskonałą platformą wymiany myśli i doświadczeń. M. Tomczyk