Kwalifakcja wojskowa 2021

Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy Zabierzów odbędzie się w dniach od 20 do 30 września 2021 roku.

Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają wezwania z Urzędu Gminy Zabierzów w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Krakowskiego nr I,
Kraków ul. Dunajewskiego 8 (piętro IV) z wyznaczonym terminem i godziną.

Dodatkowe informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów, II p., pok. 2.4, tel. 12/ 283-07-45, e-mail:  m.synowska@zabierzow.org.pl

Kwalifikacja Wojskowa zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Osoby podlegające Kwalifikacji Wojskowej proszone są o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:

• DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument ze zdjęciem

• 1 fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3×4 cm, (bez nakrycia głowy)

• Świadectwa ukończonych szkół,

• Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,

• Dokumentację dotycząca aktualnego stanu zdrowia, (jeżeli taka istnieje),

• Prawo jazdy (w przypadku posiadania).

Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku wzywa się:

• mężczyzn urodzonych w 2002 r.,

• mężczyzn urodzonych w latach 1997 –2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

• osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres ten niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

• kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

• osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Pliki do pobrania